Algemene voorwaarden

Weblounge bvba is BTW-plichtig in Belgium en heeft als BTW-nummer 0478384994. RPR Gent, Afdeling Brugge. Op het rekeningnummer IBAN BE34738006835690 (BIC=KREDBEBB) dient het totaalbedrag binnen 30 dagen te worden voldaan. 

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen contant betaalbaar zonder korting. Elke factuur die niet betaald wordt op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum van 100 EUR en een maximum van 1.500 EUR, en een interest van 10% op jaarbasis.

Indien een vooruitbetaling werd overeengekomen, is de klant na het ondertekenen van de offerte ertoe gehouden om het voorschot te betalen binnen de 14 werkdagen. Weblounge bvba houdt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.

Bij gebrek aan betaling van verschuldigde bedragen is Weblounge bvba gerechtigd om de levering van diensten en producten op te schorten en reeds gegeven of toekomstige orders of opdrachten stop te zetten, zonder ingebrekestelling noch vergoeding en onder voorbehoud van alle rechten.

Duur en beëindiging van een domeinnaam / webhosting / onderhoudscontract / jaarlijks abonnement: Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen. Overschrijding van de opzeggingstermijn resulteert automatisch in de verlenging van uw overeenkomst voor de duur zoals u deze oorspronkelijk met Weblounge aan bent gegaan.

Oplevering en bronbestanden
Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen. Weblounge bvba blijft te allen tijden eigenaar van alle bronbestanden die door Weblounge bvba gecreëerd worden. Deze bronbestanden worden nooit gegeven aan de klant tenzij anders overeengekomen. De overdracht van bronbestanden en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het geleverde werk kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald heeft. Onder bronbestanden verstaan we elektronische bestanden met de volgende extensies: .psd – .ai – .indd

Termijnen
a) Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend voor de variabele kosten en prijzen. 
b) Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

Klachten
Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de 3 werkdagen na uitvoering/levering aan Weblounge bvba gemeld worden, bij aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan is de klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op. Klachten of betwistingen m.b.t. de facturen dienen door de klant per aangetekende post geformuleerd te worden binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, bij gebreke waaraan de factuur onherroepelijk als aanvaard wordt aanzien.

Contacteer Weblounge via 050 687 657
of contacteer ons via onderstaand formulier.